انجمن بین رشته ای رباتیک

علیرضا صادقی علییایی ( دبیر انجمن )