انجمن علمی نقشه برداری

شهریار شاکری ( دبیر انجمن علمی )shahriar.shk7@gmail.com