مقام ها و افتخارات

 • شرکت در جشنواره ملی حرکت و رویش
 • کرسی آزاد اندیشی 6 تا
 • جشن های برگزار شده داخلی ( جدید الورود – جشن فارغ التحصیلی- روز مهندس – روز معمار- جشن یلدا – جشن نوروز- روز فیزیک،روز دانشجو، جشنواره شعر و ادب ....) 12 تا 
 • انتشار نشریه 23 نشریه 
 • برگزاری دو کارگاه آموزشی نشریات درسال
 • کارگاههای آموزشی انجمن های علمی 85 تا 
 • اردوهای زیارتی 6 تا 
 • اردوهای علمی 16
 • حوایز کسب شده در سطح بین المالی 4 تا 
 • جوایز کسب شده در سطح ملی 6 تا 
 • شورای فرهنگی 26
 • کمسیون ماده یک 20 تا 
 • جلسه هیات نظارت 6 تا
 • جلسه کمیته ناظر برنشریات 6 تا
 • برگزاری مناسبت های مختلف 80 تا
 • نشست هم اندیشی 6 تا ( داخل دانشگاه و خوابگاهها)
 • تریبون آزاد 3 تا
 • اهداء خون 2 بار
 • جشنواره غذا 2 تا 
 • شرکت در نمایشگاه کتاب سال 2 بار ( خواهران – برادران )