کارکنان

نام نجیبه
نام خانوادگی هدایتی
ایمیل ---
سمت کارشناس فرهنگی
تحصیلات کارشناس ارشد کتابداری
تلفن ۰۱۱-۳۵۵۰۱۲۵۸

 

نام کوثر
نام خانوادگی نظرپور
ایمیل nazarpour_k@nit.ac.ir
سمت کارشناس فرهنگی
تحصیلات کارشناس ارشد مدیریت رسانه- کارشناسی مدیریت
تلفن ۰۱۱-۳۵۵۰۱۲۸۴

 

نام سید صالح
نام خانوادگی موسوی
ایمیل ---
سمت کارشناس فرهنگی
تحصیلات کارشناس ارشد علوم سیاسی
تلفن ۰۱۱-۳۵۵۰۱۲۸۱

 

نام شهناز
نام خانوادگی نادری
ایمیل naderi@nit.ac.ir
سمت کارشناس فرهنگی - مسئول دفتر معاونت
تحصیلات کارشناسی حسابداری مالی
تلفن ۰۱۱-۳۵۵۰۱۲۸۰