انجمن علمی فیزیک

سعید ابراهیم پور ( انجمن علمی فیزیک )Hadiebrahimpor18@gmail.com