انجمن علمی مکانیک

سید پارسا حسینی بایی ( دبیر انجمن علمی )parsa.hossaini.baei@gmail.com