انجمن علمی کامپیوتر

امیر سینا مشایخ ( دبیر انجمن علمی کامپیوتر) pajuheh80@outlook.com